hasan.kazemi9494 on Instagram

H.S.E …student

Health.safety.environment Medical Uni Hamedan I'm lak Unfollow=100%unfollow

Report inappropriate content

Similar users

@bmw
BMW
@mohmmad4986
mohmmad
@hyg1229ggggggg
雅亘
@socialmediaadvertiser
Social Media Advertiser

درختی نیست که از بادها نلرزد و آدمی نیست که در زندگی شکست نخورده باشد.ولی فقط ریشه دارها میمانند

12

خودم در گذر زمان 18سال پیش

23
12

اگر تمام شب را در حسرت از دست دادن خورشید سر کنی لذت دیدن ستارها را هم از دست میدهی!

7

وقتی حرف از قدیما میشه میگن خیلی سرد بود ولی من هرچی فکر میکنم چیزی جز گرمای دل ها یادم نمیاد

6

هرگز تسلیم نشو سرباز پیاده شطرنج اگر تا آخر ادامه بدهد وزیر میشود

7

مفهوم این چی میشه

5

کی این بازی رو یادشه

1

فالو یادت نره

1

رقص دو پا لری .در سوئد

7

خواهر زاده عزیزم کیان ایرانی

10
6
7

نمره بدید

15
51
2