હસતો પપ્પુ, હસાવતો પપ્પુ..😆🤘

4 days ago

હવે તો લડી જ લેવુ છે 😂હસવુ હોય તો ફોલો કરી નાખો❤️ @pappu_hasyo 😍
❤️ @pappu_hasyo 😍
❤️ @pappu_hasyo 😍
❤️ @pappu_hasyo 😍
#Vadodara #surat #jamnagar
#junagadh #amdavad #gujjugram #gujjumemes #amdavadi #amreli #nadiad #baroda
#ahmedabadi #pakkogujarati #gujjuchu #gujjuswag #mahesana #rangilurajkot #anand #rajkot #gujjuquote #gujju_no_love #gujjuprem #gujju_amdavadi #gujjustyle #gujjus #
#patan #kutch #jamnagar #navsari #jalso

હવે તો લડી જ લેવુ છે 😂હસવુ હોય તો ફોલો કરી નાખો❤️ @pappu_hasyo 😍 ❤️ @pappu_hasyo 😍 ❤️ @pappu_hasyo 😍 ❤️ @pappu_hasyo 😍 #Vadodara #surat #jamnagar #junagadh #amdavad #gujjugram #gujjumemes #amdavadi #amreli #nadiad #baroda #ahmedabadi #pakkogujarati #gujjuchu #gujjuswag #mahesana #rangilurajkot #anand #rajkot #gujjuquote #gujju_no_love #gujjuprem #gujju_amdavadi #gujjustyle #gujjus # #patan #kutch #jamnagar #navsari #jalso

29 Comments

dil_se_dil_tak_111_

4 days ago

dil_se_dil_tak_111_

4 days ago

gujju._.vaydi

gujju._.vaydi

😆😆😆😆

4 days ago

gujju._.vaydi

gujju._.vaydi

😝😝😝😝😝

4 days ago

gujju._.vaydi

gujju._.vaydi

😂😂😂😂

4 days ago

ankitshah883

ankitshah883

😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

4 days ago

love_dose80

love_dose80

😂😂😂😂

4 days ago

love_dose80

love_dose80

😝😝😝😝😝

4 days ago

navin_1118

navin_1118

👌👌👌

4 days ago

navin_1118

navin_1118

🔥🔥🔥

4 days ago

comedy_with_gujju_1

4 days ago

comedy_with_gujju_1

comedy_with_gujju_1

👌👌😂

4 days ago

1_r_a_j_9692

1_r_a_j_9692

😂😂😂😂😂😂😂

4 days ago

the_king_of_shayar

4 days ago

the_king_of_shayar

the_king_of_shayar

😜😜😜

4 days ago

the_king_of_shayar

4 days ago

mr.gujju_fatakado

mr.gujju_fatakado

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

4 days ago

mr.gujju_fatakado

mr.gujju_fatakado

And support pn jarur 6e

4 days ago

mr.gujju_fatakado

mr.gujju_fatakado

Chalo post aave 6e hamna mara page ma like commnnt karjo

4 days ago

mr.gujju_fatakado

mr.gujju_fatakado

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

4 days ago

1,868 Likes