✌ ગુજ્જુ નવરીનો ✌

7 days ago

તો એટલે ચંદ્ર ઉપર પાણી છે.
#gujju #gujjuswag #gujjujalso #gujju_vaydino #gujjucomedy #gujjumemes #gujjukisena #gujjupost #gujjunimoj #gujjugram #gujjurocks #gujjunavarino #gujjugirl #gujarati #gujjuboy #gujju_no_love #gujju_comedy #gujju_mathabhare #gujjugamadiyo #gujjunavrino #gujjufamily #gujju_shayari #gujjuthings

તો એટલે ચંદ્ર ઉપર પાણી છે. #gujju #gujjuswag #gujjujalso #gujju_vaydino #gujjucomedy #gujjumemes #gujjukisena #gujjupost #gujjunimoj #gujjugram #gujjurocks #gujjunavarino #gujjugirl #gujarati #gujjuboy #gujju_no_love #gujju_comedy #gujju_mathabhare #gujjugamadiyo #gujjunavrino #gujjufamily #gujju_shayari #gujjuthings

0 Comments

74 Likes