مهدی خادم. Khadem Al Qrani

1 month ago

نمایشگاه عکس ایران سرزمين ناشناخته ها با مجموعه آثاری از داریوش فردی پور در بخش معماری تاریخی و مهدی خادم القرآن در بخش مستند اجتماعی
کیوریتور. داریوش فردی پور 
آلمان، اشتوتگارت دوم نوامبر ۲۰۱۹
۱۱ آبان ۱۳۹۸

نمایشگاه عکس ایران سرزمين ناشناخته ها با مجموعه آثاری از داریوش فردی پور در بخش معماری تاریخی و مهدی خادم القرآن در بخش مستند اجتماعی کیوریتور. داریوش فردی پور آلمان، اشتوتگارت دوم نوامبر ۲۰۱۹ ۱۱ آبان ۱۳۹۸