Bibletext Photos on Instagram

See related and similar tags

வெறும் புனித வெள்ளி அன்று இயேசுவின் பாடுகள், மரணத்தை நினைவு கூறுதல் மட்டும் அவர் மேல் நாம் வைத்துள்ள அன்பின் வெளிப்பாடாகாது. இதை மற்றவர்களும் செய்கிறார்களே. அவருடைய வழியில் நடப்பதே அன்பு. நம் அற்பமான வாழ்வை அவரிடம் கொடுப்போம், அவர் அதை அற்புதமாய் மாற்றுவார். #amen #tamilchristiansong #tamilgospel #tamildaily #tamilprayer #tamilchristian #godblessyou #biblehistory #jesusloves #tamilbiblestudy #bibletest #spiritual #tamilbibleverseoftheday #john_jebaraj #gerssonedinbaro #holyfriday #tamilchristiansongsmessages #tamil_christian_song #tamilbibletoall #tamilbibleverse #verseoftheday #biblequotes #bibleverses #psalms #godwithus #jesusredeems #goodfriday #bibletext #crucified #bibleteaching

0

I call it this day is the Best and happiest day of my life❤️ Because of the sacrifice of JESUS I'm alive because of His death! I'm blessed because He was cursed on the cross! I'm forgiven because He carried my sin! I'm righteousness because He exchanged his holiness! I'm healed because of His wounds! I'm rich because He became poor! I'm the child of God because He restored the relationship with the heavenly Father! I'm the citizen of heaven through the CROSS He paved a way to heaven! I have the Eternal life because jesus is alive... Hallelujah 🙌 Happy Good Friday ❤️ . . Follow : @christthehope . . . #bible #bibleverse #biblestudy #bibleverses #biblequotes #BibleJournaling #biblequote #bibleprophecy #bibleverseoftheday #bibletext #biblescripture #Biblereading #bibleart #biblejournalingcommunity #BibleApp #biblelettering #bibles #bibledaily #biblejournal #biblegram #bibletime #BibleInPhotos #biblememes #bibleversedaily #biblestory #biblestudyfellowship #BibleQuote365 #biblestories

0

Goede Vrijdag

3

For God so loved YOU❤️

1

"The idea that Neanderthals were cognitively inferior to modern humans is becoming increasingly untenable," researchers wrote in a new study @CNN Follow us #corelionnews 🌐 #universe #galaxy #bibletext #cosmology #photo #amazing #hubbletelescope #space #beauty #hubble #cosmos #news #spacex #nature #astronomy #travelgram #bible #science #naturelovers #travel #nasa #fullmoon #photographylovers #likes4like #video

0

Can you guess this planet? 🤔💭 ...... Jupiter is twice as massive as all the other planets combined ⁣ Can you guess how many Earths fit across the gas giant’s clouded disks?⁣ ⁣ Swipe to see the answer! ➡️⁣ ⁣ Image Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill⁣ Follow: @cosmosopedia #planets #jupiter #solarsystem #loveforspace #cosmosopedia #earth #sun #bibletext #HubbleClassic #NASA #Hubble #space #science #astronomy #universe #telescope #cosmos #crab #nebula #supernova #neutronstar #star

11

New York state now has more coronavirus cases than any other country outside the US, according to latest figures. The state's confirmed caseload of Covid-19 jumped by 10,000 on Thursday to 159,937, placing it ahead of Spain (153,000 cases) and Italy (143,000). The US as a whole has recorded 462,000 cases and nearly 16,500 deaths. Globally there are 1.6 million cases and 95,000 deaths. Vía bbc #news #present #travel #world #worldnews #presente #video #usa #COVID2019 #coronavirus #health #today #science #noticia #nature #photography #hubble #bibletext #daily #wuhan #virus #Thursday #jueves #today #science #noticia #nature #impact #interesting #information #newyork

0

Dozens of people were recorded praying on their knees on the sidewalks of the Brás neighborhood in Sao Paulo (Brazil) on April 5 Vía escenario final #news #present #travel #world #worldnews #presente #video #brazil #photography #hubble #bibletext #daily #wuhan #virus #Thursday #jueves #today #hoy #saopaulo #photography #hubble

0

(Isaiah 53:5) “He was pierced for our transgressions; He was crushed for our iniquities; upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed.” #RP @rashellkay . . . . . . . . . . . . . . . . . #bibledaily #biblequote #bibles #biblescriptures #bibletext #bibleversechallenge #bibleverses #christ #Christians #church #DailyHope #faith #god #GodIsGood #godstiming #holybible #jesus #JesusIsTheWay #lord #messiah #PraiseGod #PrayersUp #repentance #scripture #scripturestudy #thankful #trustgod #TruthBomb #YouVersion

0

'A Promise of Restoration' Jeremiah 38:38-41"And I will give them one heart and one purpose; to worship me forever." Our purpose is to worship Him to love Him, to praise Him,to share His words to other people. He still accepts us whoever we are,any sins that we have made, He has the same view of us and that is we are His children. He will restore everything by having our faith on Him and to worship Him despite of what people have said to us. ♡You can visit my blog, the link is on my profile♡ #bibleverses #bible #biblejournaling #bibleverseoftheday #biblejournalingcommunity #bibletext #biblesays #biblereading #bibleart #bibleteaching

0

Maundy Thursday, oh how you wreck my heart. What dread My Savior had on this Holy night. There in the garden He prayed the most fervent of prayers, asking “If you are willing, take this cup from me.” Haven’t we all prayed that prayer at some time or another? I know I have. It was a cold night in Birmingham. I can almost feel the ice cold window I laid my forehead against as I looked over that twinkling city and prayed. But God wasn’t willing, He had another plan. A plan I certainly didn’t approve. And He wasn’t willing so many years ago in Jerusalem when Jesus was tried, convicted, crucified, and pierced. He hung His own Son on that cross...for me. I am comforted by Jesus’s apprehension, but I’m also wrecked by it. He didn’t want it. He wanted a different plan. We’ve all been there, too. But what did He do? He prayed, he brought his troubles to the alter, and he accepted God’s Will. And He willingly went to the cross...for me. Lord, help me to pray this way. Help me find strength to always leave space in my prayers for Your will, not mine. 🎼I’ll never know how much it cost to see my sin upon that cross.🎼

3

If you have even the slightest desire for God, that is a sign that He is already working in your life, because our human nature is against God. We love our sin, and He threatens to take it away from us, so we run away from Him. Don’t give in. Take the next step and ASK HIM to reveal himself, and the Word says that He will. Want to know if God exists? Ask Him, and wait for the answer. . Like, comment, and follow @christ.is.holy for more!!!❤️ . . . - # #bible #bibleverse #biblestudy #bibleverses #biblequotes #BibleJournaling #biblequote #bibleverseoftheday #bibletext #bibleprophecy #biblescripture #bibleart #Biblereading #biblelettering #bibledaily #biblegram #biblejournal #biblememes #BibleInPhotos #biblestory #bibleversedaily #BibleQuote365 #biblestories #Bibletruth

2

We’ve been hearing a lot about hand-sanitizer...but what about heart-sanitizer? 🤔⁣ ⁣ In a time where the cleansing of our hands is at the forefront of our minds, it may be perfect time to accompany the cleansing of our hands with the purifying of our hearts. ⁣ ⁣ “Who shall ascend the hill of the Lord? And who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not swear deceitfully.” Psalm 24:4⁣ ⁣ We can represent inward motive with outward manner - symbolize internal change with external behavior.⁣ ⁣ Just like the external cleansing of our hands can fend off a virus - the internalizing of God’s word can act as a defense weapon to fend off sinful desire and darkness, and purify our hearts.⁣ ⁣ “How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.” Psalm 119:9⁣ ⁣ God doesn’t have to abide by social distancing procedures - if you draw near to Him, He will draw near to you.⁣ ⁣ “Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts you double-minded.” James 4:8⁣ ⁣ There isn’t a “closed” sign hanging in the one narrow door to heaven - if you seek and knock before it’s too late, the door will be opened to you.⁣ ⁣ “I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture.” John 10:9⁣ ⁣ While taking physical precautions to protect yourself and others, are you also remembering to guard your heart and mind with the word of God? Are you purifying your hands AND your heart?

2

Welcome to the International Space Station! After a beautiful launch aboard a Soyuz spacecraft, Chris Cassidy of NASA Astronauts and Anatoly Ivanishin and Ivan Vagner of Roscosmos joined the Expediton 63 crew aboard the orbiting laboratory. A recap of today's launch and a preview of Cassidy's mission: https://go.nasa.gov/2Xnzia3 Follow us #corelionnews 🌐 #universe #galaxy #bibletext #cosmology #photo #amazing #hubbletelescope #space #beauty #hubble #cosmos #news #spacex #nature #astronomy #travelgram #bible #science #naturelovers #travel #nasa #fullmoon #photographylovers #likes4like #video

0

🔥 Follow @my_daily_bible 🔥 Like - Comment - Share - Save Credit to respective owners ➖ ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 👤 Tag a friend who would like this page ⬇️ 🔥 Follow @my_daily_bible for more 🔥

51

Be Strong and Courageous - Joshua 1:9

1

9/30 #ATE30DAYS #30daysofbiblelettering @30daysofbiblelettering (I’m embracing and committed to the black and white theme at this point. The less thinking required for the lettering piece [hence the prompt list], the more likely I will do all 30 days!) Has anyone else noticed the subtle theme a lot of these daily @30daysofbiblelettering verse chapters have in common? HE IS OUR ROCK! Not a god who comes and goes. Not an idol easily shaken. Not an unreliable father. “22But the Lord has become my stronghold, and my God the rock of my refuge.” How sturdy and reliable and solid does that sound?! Count me in. --- 14For the Lord will not forsake his people; he will not abandon his heritage; 15for justice will return to the righteous, and all the upright in heart will follow it. 16Who rises up for me against the wicked? Who stands up for me against evildoers? 17If the Lord had not been my help, my soul would soon have lived in the land of silence. 18When I thought, “My foot slips,” your steadfast love, O Lord, held me up. 19When the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul. 20Can wicked rulers be allied with you, those who frame injustice by statute? 21They band together against the life of the righteous and condemn the innocent to death. 22But the Lord has become my stronghold, and my God the rock of my refuge. 23He will bring back on them their iniquity and wipe them out for their wickedness; the Lord our God will wipe them out. Psalm 94: 14-23 | ESV

3

4

🔥 Follow @my_daily_bible 🔥 Like - Comment - Share - Save Credit to respective owners ➖ ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 👤 Tag a friend who would like this page ⬇️ 🔥 Follow @my_daily_bible for more 🔥

56

🔥 Follow @my_daily_bible 🔥 Like - Comment - Share - Save Credit to respective owners ➖ ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 👤 Tag a friend who would like this page ⬇️ 🔥 Follow @my_daily_bible for more 🔥

36

ʏᴇʜᴇᴢᴋɪᴇʟ 37:14 (ᴛʙ) ᴀᴋᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʀᴏʜ-ᴋᴜ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍᴍᴜ, sᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴀᴍᴜ ʜɪᴅᴜᴘ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴀᴍᴜ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜᴍᴜ. ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴀʜᴡᴀ ᴀᴋᴜ, ᴛᴜʜᴀɴ, ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛɴʏᴀ, ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴʟᴀʜ ғɪʀᴍᴀɴ ᴛᴜʜᴀɴ." =========================================== #biblejournaling #bibleinspiration #bibleverse #bibletext #bibleversechallenge #biblesaid #biblescriptures #bibleversedaily #bible #bibleverseoftheday #biblequotes #biblejournalingcommunity #biblequotes #bibletruth #bibleverses #biblewords #biblestudy #biblescripture #bibletime #biblestudies #bibleteaching #biblestudyfellowship #biblestory #bibleversetoday #verseoftheday

0

Today is a great day to praise the Lord! #jesuscause #scriptureoftheday #bibleverse

15

Are you holding onto anything that is preventing you from fully following Jesus Christ? We got to let it go and trust Him! 🙏🏻

1

The only way to eternal life is through Jesus Christ. 🙏🏻

1
1

🔥 Follow @my_daily_bible 🔥 Like - Comment - Share - Save Credit to respective owners ➖ ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖ 👤 Tag a friend who would like this page ⬇️ 🔥 Follow @my_daily_bible for more 🔥

34

Le ciel est pardessus le toit si bleu si calme ! Des photos vertigineuses du ciel et de ses natures amoureuses ensemble nous construirons l'avenir du respect ! 🧘 The sky is over the roof so blue so calm! Dizzying photos of the sky and its loving natures together we will build the future of respect! 🧘 @prilaga #interstellar #roskosmos #hst #hubble #creation #constellation #space #nature #naturelovers #beauty #universe #prilaga #hubbletelescope #astronomy #hubblehangout #cosmology #nasa #bible #galaxy #chandra #bibletext #amazing #cosmos #scripture #science #nasabeyond

0

2

These are image of the Supermoon of 8 April 2020. The second image is an image seen by a Mobile phone zoom and the third image is an explanation that compares how we saw yesterday's superluna with the moon we see every day. #universe #naturelovers #astronomy #nasabeyond #hubblehangout #bibletext #hubble #supermoon #scripture #universe #amazing #roskosmos #hubbletelescope #constellation #space #interstellar #nasa #cosmology #moon #chandra #cosmos #science #nebula #farout #star #blackhole #esa

0

🎉Today we mark our second year broadcasting🎉 and as exciting as that is there have been numerous highs and lows. Yet we are thankful for the transforming power of the Gospel to change lives and the special work God has called us to. 💕Thank you all for your support, messages, encouragement and feedback. 📲 To the teams, volunteers past and present we 💯 couldn't have done it without you. The work that was done that may not even be seen or recognized.🧭 Our numerous guest throughout the years you have made every show that extra bit special. Thank you all🤗. To help us commemorate this day meet Chad- lee. Brown with the poem I Hope. . . . . . . @adventistradiolondon #biblefor21 #bibledaily #bibles #biblescriptures #bibletime #biblegram #bibletext #bibletruth #biblejournal #biblelettering #bibleversedaily #bibleprophecy #bibleartjournaling #biblestories #biblestudymoments #adventistradiolondon #bible

0