Everydaybakhish Photos on Instagram

See related and similar tags

Report inappropriate content

@seyederashti

یا حسین

1
@sarrrrviiiin

0
@hamed.mohammadnia

0
@javad_behjati_m

4
@icyyousef

همسفر at Abyaneh

5
@zahra1300d

3
@farshad.m.g59

اوژه، مردم شناس فرانسوی سه واژه کلیدی را مطرح می‌کند : فضا spaceمکان placeنامکان non place فضا در مفهوم عام یعنی یک امر نامتعین و آنچه فاقد مرز است مانند دشت و بیابان، در حالی که مکان تعین بخشیدن به این فضا است در نظر بگیرید که در فضای دشت بنایی ساخته می شود و این بنا واجد معنا و کارکرد شود اوژه نام این فضای متعین و دارای کارکرد را مکان می‌گذارد،هر مکانی صرفا یک مکان مادی و فیزیکی نیست بلکه همزمان واجد دلالت‌های تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و هویتی هم هست. اوژه نامکان را فضاهای نقطه گذاری شده می‌داند که ایستگاهی و موقت هستند در آنها برای لحظه ای متوقف می‌شویم تا به نقطه ای دیگر عزیمت کنیم مانند هتل ها، فرودگاه ها و غیره، در نامکان ها به شکل گذرا ساکن می‌شویم. شهرک سازی های اخیر باعث ایجاد پدیده ای شده که چیزی میان مکان و نامکان و شاید بیشتر نزدیک نامکان ها هستند. دیدن این شهرک ها قدری مرا یاد آثار کیشلوفسکی می اندازد و عکاسی از شهرک مهرگان برای من پروژه ایست جذاب که ادامه خواهد داشت. ایرانقزوینشهرک مهرگان #aksiine #35mmstreetphotograpy #141mobilephotographers #irimages #lenspersia #uspiran #akasimagazine #sociallensmag #oneshotir #friendsinstreets #urbanphotography #zonestreet #dailymomentums #mecollective #welookmag  #everydaybakhish #everydayiran #roozdaily #reuters #noorimages #everydayeverywhere #magnumphotos #lensculture #streetphotoiran #phogalphotos #heldprojects #lifeisstreet #deepblackmag #icp #afpphoto

2
@farshad.m.g59

اوژه، مردم شناس فرانسوی سه واژه کلیدی را مطرح می‌کند : فضا spaceمکان placeنامکان non place فضا در مفهوم عام یعنی یک امر نامتعین و آنچه فاقد مرز است مانند دشت و بیابان، در حالی که مکان تعین بخشیدن به این فضا است در نظر بگیرید که در فضای دشت بنایی ساخته می شود و این بنا واجد معنا و کارکرد شود اوژه نام این فضای متعین و دارای کارکرد را مکان می‌گذارد،هر مکانی صرفا یک مکان مادی و فیزیکی نیست بلکه همزمان واجد دلالت‌های تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و هویتی هم هست. اوژه نامکان را فضاهای نقطه گذاری شده می‌داند که ایستگاهی و موقت هستند در آنها برای لحظه ای متوقف می‌شویم تا به نقطه ای دیگر عزیمت کنیم مانند هتل ها، فرودگاه ها و غیره، در نامکان ها به شکل گذرا ساکن می‌شویم. شهرک سازی های اخیر باعث ایجاد پدیده ای شده که چیزی میان مکان و نامکان و شاید بیشتر نزدیک نامکان ها هستند. دیدن این شهرک ها قدری مرا یاد آثار کیشلوفسکی می اندازد و عکاسی از شهرک مهرگان برای من پروژه ایست جذاب که ادامه خواهد داشت. ایرانقزوینشهرک مهرگان #aksiine #35mmstreetphotograpy #141mobilephotographers #irimages #lenspersia #uspiran #akasimagazine #sociallensmag #oneshotir #friendsinstreets #urbanphotography #zonestreet #dailymomentums #mecollective #welookmag  #everydaybakhish #everydayiran #roozdaily #reuters #noorimages #everydayeverywhere #magnumphotos #lensculture #streetphotoiran #phogalphotos #heldprojects #lifeisstreet #deepblackmag #icp #afpphoto

9
@farshad.m.g59

اوژه، مردم شناس فرانسوی سه واژه کلیدی را مطرح می‌کند : فضا spaceمکان placeنامکان non place فضا در مفهوم عام یعنی یک امر نامتعین و آنچه فاقد مرز است مانند دشت و بیابان، در حالی که مکان تعین بخشیدن به این فضا است در نظر بگیرید که در فضای دشت بنایی ساخته می شود و این بنا واجد معنا و کارکرد شود اوژه نام این فضای متعین و دارای کارکرد را مکان می‌گذارد،هر مکانی صرفا یک مکان مادی و فیزیکی نیست بلکه همزمان واجد دلالت‌های تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و هویتی هم هست. اوژه نامکان را فضاهای نقطه گذاری شده می‌داند که ایستگاهی و موقت هستند در آنها برای لحظه ای متوقف می‌شویم تا به نقطه ای دیگر عزیمت کنیم مانند هتل ها، فرودگاه ها و غیره، در نامکان ها به شکل گذرا ساکن می‌شویم. شهرک سازی های اخیر باعث ایجاد پدیده ای شده که چیزی میان مکان و نامکان و شاید بیشتر نزدیک نامکان ها هستند. دیدن این شهرک ها قدری مرا یاد آثار کیشلوفسکی می اندازد و عکاسی از شهرک مهرگان برای من پروژه ایست جذاب که ادامه خواهد داشت. ایرانقزوینشهرک مهرگان #aksiine #35mmstreetphotograpy #141mobilephotographers #irimages #lenspersia #uspiran #akasimagazine #sociallensmag #oneshotir #friendsinstreets #urbanphotography #zonestreet #dailymomentums #mecollective #welookmag  #everydaybakhish #everydayiran #roozdaily #reuters #noorimages #everydayeverywhere #magnumphotos #lensculture #streetphotoiran #phogalphotos #heldprojects #lifeisstreet #deepblackmag #icp #afpphoto

2
@farshad.m.g59

مسائل در هم قبض و بسط پیدا می‌کنند، دیانت و سیاست هم، در این میان همیشه فهم ساختارهای مکتبی و شناختی که محل ابتناء مسائل دیگر هستن برای من جذاب ترند نوجوانان مسلمان در مسجد ایاصوفیه(فیا) ترکیهاستانبول #aksiine #35mmstreetphotograpy #141mobilephotographers #irimages #lenspersia #uspiran #akasimagazine #sociallensmag #oneshotir #friendsinstreets #urbanphotography #zonestreet #dailymomentums #mecollective #welookmag  #everydaybakhish #everydayiran #roozdaily #reuters #noorimages #everydayeverywhere #magnumphotos #lensculture #streetphotoiran #phogalphotos #heldprojects #lifeisstreet #deepblackmag #icp #afpphoto at Istanbul, Turkey

1
@zahra1300d

6
Next »