Frysk Photos on Instagram

See related and similar tags

Would you like to make a difference? Here is your chance to save this piece of art. Make a screenshot, or save it or ask me by sending me a message for the poster and share this on your timeline or story. Together we will save "Frisian". Tige tank! #frisian #frisia #language #languages #vikings #friesland #proud #netherlands #frysk #learning #leeuwarden #words #duolingo #facts #world #proud #stubborn #honest #tothepoint #maps #english #connection #languagelearning #study #fun #europe #good #better #quotes #phrases #history

0

82

3

0

0

0

0

🌿 E L T S E D E I 🌿 Kin de moaiste dei fan dyn libben wurde! 💛 En sa is it! ‘Dus spring, duik of ga compleet kopje onder. Het levert altijd meer op dan wanneer je wacht op een wonder!’ ⭐️ Als je echt graag wilt kun je alles zijn & alles doen, dus ga ervoor 💪🏼♥️ De laatste dagen van december en dit jaar zijn begonnen! ❄️ Soms zijn we al een beetje aan het terugkijken op dit bewogen jaar, maar stiekem kijken we ook alweer vooruit naar het nieuwe jaar! 🙌🏼 Nog zoveel ideeën en plannen waar we mee aan de slag willen.. Nu al zin in! 🍁✨ Hebben jullie al goede voornemens of plannen voor het nieuwe jaar? 🌱 Ben benieuwd! 🌈 Een fijne avond allemaal! 🕯

3

0

Revu de Jouwer zorgt zondag a.s. Voor gezellig sfeermuziek in de Midstraat. Kom alvast in de stemming van Grut, Grutter, Grutsk! #wintermarkt #kerstmarkt #sfeer #sfeervol #muziek #revu #revue #revudejouwer #nijjiersrevu #nijjiersrevudejouwer #frysk #grut #grutter #grutsk #joure #dejouwer

1

Dit was een leuke dag! Vandaag op de golfbaan in Beetsterzwaag Foppe de Haan geïnterviewd. Inspirerende man met een bijzonder verhaal. Ik kijk ook lekker “blij eierig” en daar schaam ik me helemaal niet voor! - - - #fryslanboppe #foppedehaan #scheerenveen #voetbal #frysk #lauswolt #golfbaan

0

0

Ynkoarten in brulloft? De Afûk hat prachtige nije kaartsjes! ❤️❤️❤️ sjoch foar mear op websjop.afuk.frl #leafde #troud #frysk

0

Baukje is mem en learkrêft en brûkt de Tomke-app sawol thús as op skoalle. 'It leuke is dat op ’e Fryske middei faak ek wer in ferhaal en in ferske fan Tomke oan bod komme. Sa wurdt de Fryske wurdskat ferskate kearen herhelle op meardere manieren. Bern werkenne de ferhalen, meie dat graach neiboartsje en der sels dingen by betinke. It binne tagonklike ferhalen, mei lytse aventoeren dy’t de bern sels ek belibje kinne. Dat jout faak in soad diskusjemateriaal yn ’e kring. Mar net allinnich yn ’e klasse binne de bern fan fan ’e Tomke-app! Ek by my thús mei myn dochter Benthe (3) graach efkes op ’e iPad boartsje mei de Tomke-app. Dan hearre we wer lûd fanút ’e wenkeamer: “Witsto wat in pake kin”, ien fan ’e favorite ferskes fan Benthe. En ast har net hearst, dan is se konsintrearre dwaande op ’e app mei it ynkleurjen fan ’e Tomke-platen. Mar ek bûten as we de dyk oerstekke sille, dan wurdt der song: “Oer de dyk, oer de dyk, nei de oare kant. Sjoch nei links, sjoch nei rjochts.” Edukative ferskes, mar ek in stikje ûntspanning belibje wy hjir thús mei de Tomke-app. Ik haw dizze app op ’e iPad setten omdat ik it wichtich fyn dat myn beide famkes it Frysk ek goed meikrije. Us opfieding is bewust en konsekwint twatalich, omdat dêr in protte foardielen oan sitte, lykas it makliker oerskeakeljen yn it brein. Dochs is in protte om ús hinne yn ’e Nederlânske taal. As je de tillefyzje as de radio oansette, is it measte yn it Nederlânsk. Dêr is fansels neat mis mei, mar ik soargje der wol foar dat se ek genôch yn it Frysk meikrije.' Hasto de Tomke-app al delladen? #Tomke #pjutten #frysk #app

1

1

♥️ F R Y S K F A M K E ♥️ Kinst it famke wol út Fryslân helje, mar Fryslân net út it famke! 🌿🙌🏼 En sa is it, dochs Fryske Famkes? Of Feintsjes fansels ;) ⭐️ Deze quote past perfect bij een vriendin waar ik vandaag op bezoek was. Ze is deze week weer thuis gekomen van meer dan een jaar reizen en werken in het buitenland! 🌏🎈 Vol verhalen, veel nieuwe ervaringen en een heleboel avonturen, maar verder (gelukkig) helemaal niets veranderd! Heel fijn om te horen dat ze zelf ook blij is om weer thuis te zijn 🍁 Deze ‘Frysk Famke’ poster mogen we vaak naar plekken buiten Friesland opsturen, enorm leuk! ✨🎁 Zelf herken ik het ook heel erg, dat je wel buiten Friesland kunt zijn of wonen, maar je je toch altijd heel erg verbonden voelt met Friesland en andere Friezen! 🧡 Een hele fijne avond allemaal! 🕯 Ik ga languit met m’n kruik die ik gister van Sinterklaas heb gekregen, top cadeau! ✨

16