saaji.mv on Instagram

Sajidha Mufeed 🇲🇻

Maldivian, Global Citizen 🏳️ -ދިވެއްސެއް، މުޅި ދުނިޔޭގެ މުވާތިނެއް- | MY PROFILE, MY STORIES | | މަގޭ ޙިޔާލުތައް، މަގޭ ވާހަކަތައް| #ComfoodMoments

http://saaji-mv.blogspot.com/?m=1 Similar users See full size profile picture

Report inappropriate content

@saaji.mv photos and videos

First event of the year 2019. MBA 3x3 basketball tournament.

0

Strength 🖤 ހަކަތައާއި ހިތްވަރު .......... ކޮމްފުޑް އާއި އަހަރެން #ComfoodMoments at ComFood

5

ޒަމާންވީ ދެ އެކުވެރިން ކުރިއެރުމުގައި އެހީތެރިން ގޮންޖެހުމުގައި ހިމާޔަތްތެރިން އަމިއްލަ ޒާތުގައި ފަންނުވެރިން ............... ކޮމްފުޑްއާއި އަހަރެން #ComfoodMoments at ComFood

3

ޅަފަތުގައި އުނގެނެން އުޅުނުއިރު އެއްކިލާހެއްގައި އުޅުނު ދެކުދިންނާއި އެކީ އަހަރެން ތަސްވީރަކަށް ހުއްޓުނީ ފެނި އެނގި ވަޑައިންނަވާނޭ ފަދައިން ނުހަނު ތުއިކަމާއި ފޮނިކަމާއެކު. ފަހަތުގައި ހުރި އަޒްހަރަކީ ވެސް އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ސައިކަލުކަމުގައިވާ އެލްސާގެވެސް ވަރަށް ގާތް ކުއްޖެކެވެ. ................................... "އިލްމު ހޯދޭ ހިޔާ މީ ޖަމާލުއްދީން ދަރުސްތައް އުނގެނިދާ މީ ހިމާޔަތޭ، ނަސީބު ނޫރޭ ވިދާ" ........ ކޮމްފުޑް އާއި އަހަރެންގެ ވާހަކަ #ComfoodMoments at ComFood

3

މާދަމާނުވަނިސް މުސްތަގުބަލާއިމެދު ފިކުރުކުރެވި ހިތްއަވަސްވެ ހުރި ހާލުގައިވެސް އަހުރެން ހިނިތުންވެލީމެވެ. އެހެނަސް ޢައިބަށް އީމާން ވާމީހެއްކަމުގއިވެ ހުރެ މި ލޮލުން ފެންނަންނެތްއުފާތަކަށް ޝުކުރިވެރިމިވަނީ ކުރިއާލައިއެވެ.

4

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު މޮޅު ގޯތީ މަގޭ ހަސަނު މިއަދުގެ އަލިކަމަށް ލޯހުޅުވާލުމަށްފަހު އަހަރެންނަށް ގުޅައިގެން ވާހަކަދެއްކި ހިނދު މަގޭ މޫނުމައްޗަށްވެރިވި ތުއިކަން ތަސްވީރަކަށް ހަދއިދިނީ އިސްވެ ބުނި ރަށުގެ ބަޑިގޯތީ ޝަފްރާޒް. 📸 @shafraaaz

6

އަހަރެން އަހަރެންގެ ޒާތުގަ.

2

That tree behind me is one of the most unique tree I have ever seen, location: Malmö, Sweden.

0

It was the last day of study trip, where we all got really close to each other, my friend asked me to go for one last walk together in beautiful Bornholm, he clicked as I walked in Echo valley, which also was Denmark’s longest rift.

1

Expanded two

1

Expanded one

2

Blocked Life

0

މިއީ އުމުރުން ހަ އަރާއި ދިހަމަހުގައި އަހަރެން ބޯގަން ވިލާ ގަހެއްގެ ދޮށުގައި ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން ހުރި މަންޒަރު. މޫނު މަތިން ފެންނަ ގޮތުންނަމަ އެހާ ޝައުގެއް ނެތް. މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ ޚާއްސަ ދުވަހެއް، ސަބަބަކީ އަހަރެންގެ މައްމަ އާއި ބައްޕައާއި އެއްކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއެއް ފުރަތަމަ ފެނުނު ދުވަސް. މި ފޮޓޯތައް އަހަރެންނަށް ދެއްކީ އަހަރެންގެ އެއްބަފާ އެއްމެ ބޮޑު ދައްތަ އައިންތަ. އެހެންވީމަ އައިންތައަޡް ޝުކުރު. Myself about 19 years ago, posing near bougainvillea. I guess I should re make this.

2

ކަނީރުމާ ގަހެއްގެ ދޮށުގައި، އައްޑޫގައި ނެގި ފޮޓޮއެއް. މި ފޮޓޯ ނަގާދިނީ އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާ އަނާން. ކަނީރު މަލަކީ އަހަރެންނަށް އެއްމެ ކަމުދާ މާ، މި ގޮތުން އަހަރެން ލިޔުނު ތިން ޅެމެއްގަ ކަނީރުމަލުގެ ވާހަކަ އަންނާނެ.

2

#Accomplishment is removing “Koari” (cap made of leaves) from the “kaashi meeha” (man covered with leaves in a coconut) while hundreds of “Maali’s” (smelly monster like dressed guys) guarding it. #MadeHistory #Mahibadhoo #Eid at Mahibadhoo, Maale, Maldives

9

The lakes of Copenhagen, I left a bit of my soul there.

0

މަހިބަދޫގައި ޢީދަށް ތައްޔާރުކުރާ ޚާއްސަ ފޮނިކާއެއްޗެއްގެ ނަމަކީ ކުނބުސް. at Mahibadhoo, Maale, Maldives

7

One of the best experience was the opportunity to visit and learn a bit about UN city in Copenhagen.

0
Next »