szubartowicz_mobile on Instagram

#Wroclaw #architektura #Polska

All pics mobile, all by @lukasz_szubartowicz Thank you for your visit & support 🙏 Have a fantastic day! 😀✌ 🔻

https://instagram.com/lukasz_szubartowicz Similar users See full size profile picture

Report inappropriate content

@szubartowicz_mobile photos and videos

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Beautiful, historical, narrow streets of Prague. Prague (Czech Republic), May 2017 . This picture is a result of the absolutely phenomenal 📱 Nozbe Mobile Photo Trip PRAGA 2017 📱 🔻🔻 BIG THANKS 🔻🔻 🔶 @MobilePhotoTrip | #MobilePhotoTrip 🔶 @free3hands 🔶 @nozbe @wybierzDOBRYkierunek Picwantapp @muzeumpilsudski Socialdruk @shootermag shootermag_poland & @visitcz for this totally fantastic event! It was absolutely stunning trip! 🙏😃✌ ------- [PL]: Piękne, historyczne, wąskie uliczki Pragi. Praga (Republika Czeska), maj 2017 . Zdjęcie powstało podczas absolutnie fenomenalnego wydarzenia 📱 Nozbe Mobile Photo Trip PRAGA 2017 📱 🔻🔻 WIELKIE DZIĘKI 🔻🔻 🔶 MobilePhotoTrip 🔶 Damian Kostka 🔶 nozbe, wybierzDOBRYkierunek, Picwantapp, muzeumpilsudski, Socialdruk, shootermag, shootermag_poland i visitcz za zorganizowanie tego fantastycznego wydarzenia! To była absolutnie rewelacyjny trip! 🙏😃✌ . . . . . . . at Prague, Czech Republic

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Foggy morning, moody morning. Lower Silesian Forest (Poland), November 2018 . Lower Silesian Forest is the largest continuous forest of Poland, with total area of 1650 square kilometers. It is located in southwestern Poland, in the Lower Silesian Voivodeship and the Lubusz Voivodeship, near border with Germany. Western boundary of the forest is made by the Nysa Łużycka, behind which spreads a German forest, Muskauer Heide. It is mostly covered by pine trees. The area of the Lower Silesian Forest is predominantly flat, with the biggest point, the hill called Dębniak measuring only 238 meters above sea level. The wilderness is subdivided into several smaller forests, and it is crossed by a number of rivers. ------- [PL]: Mglisty poranek, klimatyczny poranek. Bory Dolnośląskie (Polska), listopad 2018 . Bory Dolnośląskie to największy w Polsce zwarty kompleks leśny o łącznej powierzchni 1650 kilometrów kwadratowych. Położone są w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim i lubuskim, w pobliżu granicy z Niemcami. Zachodnią granicę lasu tworzy Nysa Łużycka, za którą rozciąga się niemiecki las Muskauer Heide. W większości pokrywają go sosny. Obszar Puszczy Dolnośląskiej jest przeważnie płaski, z największym punktem, wzgórzem zwanym Dębniak, mierzącym zaledwie 238 metrów nad poziomem morza. Dzicz podzielona jest na kilka mniejszych lasów i jest poprzecinana wieloma rzekami. . . . . . . . at Lower Silesian Voivodeship

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Wroclaw Water Tower. Wroclaw (Poland), May 2019 . The Wrocław Water Tower was designed in a historicising style with elements of Art Nouveau by Karl Klimm, a reputed local architect. Built 1903-1904 beside Wiśniowa Avenue and Sudecka Street junction, the tower supplied water to the residents of the southern districts of Wrocław for many years. The tower is 63 meters high, 20 meters wide and it has 13 levels. It was equipped with an electric lift from the very beginning. From June 1906 the lift allowed people to reach an observation deck situated at a height of 42 meters, from which one could admire the vista of Wrocław, its surroundings and Mount Ślęża. Two sculptors, Taschner and Bednorz, decorated the lower part of the building with bas-reliefs in sandstone, representing fantastic creatures reminiscent of medieval bestiaries. From a fountain situated on the north-eastern façade flowed crystal clear water that had its source in the tower’s vault. This giant brick construction was modelled on medieval castles. ------- [PL]: Wieża ciśnień. Wrocław (Polska), maj 2019 . Wieża Ciśnień została zaprojektowana w stylu historyzującym z elementami secesji przez Karola Klimma, renomowanego lokalnego architekta. Zbudowana w latach 1903-1904 przy skrzyżowaniu Alei Wiśniowej z ulicą Sudecką przez wiele lat dostarczała wodę mieszkańcom południowych dzielnic Wrocławia. Wieża ma 63 mtry wysokości, 20 m szerokości i 13 poziomów. Od samego początku była wyposażona w windę elektryczną. Od czerwca 1906 r. winda umożliwiła dotarcie do tarasu widokowego położonego na wysokości 42 metrów, z którego można było podziwiać widok Wrocławia, jego okolice i Górę Ślęża. Dwaj rzeźbiarze, Taschner i Bednorz, ozdobili dolną część budynku płaskorzeźbami z piaskowca, przedstawiającymi fantastyczne stworzenia przypominające średniowieczne bestiariusze. Z fontanny znajdującej się na północno-wschodniej fasadzie płynęła krystalicznie czysta woda, która miała swoje źródło w sklepieniu wieży. Ta gigantyczna konstrukcja z cegły wzorowana była na średniowiecznych zamkach. . . . . . . . at Wroclaw [Wroclove]

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Building that breaths 😍 National Museum in Wroclaw (Poland), October 2016 . You probably already know that I love historical architecture, right? You probably also know that I love nature as well, right? The leafy facade of @nationalmuseuminwroclaw connects both worlds. The museum building was designed by Karl Friedrich Endell in the late Neo-Renaissance style. It was built in 1883–1886 and was the seat of the Silesian Province Board. The building was partially damaged during World War II. After the war it was rebuilt and later adapted for museum purposes in 1946–1947. The collection of the National Museum in Wrocław currently has over 200,000 objects representing all branches of art. The core of the collection consists of artifacts mainly from the area of Wrocław and Lower Silesia, and a significant part of them comes from the collections of former German museums. ------- [PL]: Budynek, który oddycha 😍 Muzeum Narodowe we Wrocławiu (Polska), październik 2016 . Prawdopodobnie już wiecie, że kocham historyczną architekturę, prawda? Prawdopodobnie wiecie też, że kocham również naturę, prawda? Liściasta fasada @nationalmuseuminwroclaw łączy oba światy. Gmach muzeum został zaprojektowany przez Karla Friedricha Endella w stylu neorenesansu późnego. Powstał w latach 1883–1886 i był siedzibą Zarządu Prowincji Śląskiej. Budynek ucierpiał częściowo w trakcie II wojnie światowej. Po jej zakończeniu został poddany odbudowie, a później przystosowaniu do celów muzealnych w latach 1946–1947. Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu liczą obecnie ponad 200 000 obiektów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki. Trzon kolekcji tworzą artefakty głównie z obszaru Wrocławia i Dolnego Śląska, a znaczna część z nich pochodzi ze zbiorów dawnych muzeów niemieckich. . . . . . . . at Muzeum Narodowe we Wrocławiu

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . The route to a new adventure. Lewin Klodzki (Poland), September 2019 . The one-track railway viaduct on the non-electrified railway line route from Kłodzko to Kudowa-Zdrój is one of the largest and most beautifully integrated viaducts of Lower Silesia. It was designed by Italian engineers and built in 1903-1905. The impressive, multi-span viaduct made of stone is 27 meters high and 120 meters long. The viaduct has very good proportions of spans and arches, it is an example of a classic engineering structure. In December 2013, after a few years break, railway connections from Klodzko to Kudowa-Zdroj were resumed. Traveling to Lewin Klodzki is a real pleasure for travelers, because the railway line runs along a picturesque route, including about half a kilometer under the Grodziec massif, near Kulin Klodzki ------- [PL]: Trasa ku nowej przygodzie. Lewin Kłodzki (Polska), wrzesień 2019 . Jednotorowy wiadukt kolejowy na niezelektryfikowanej trasie linii kolejowej z Kłodzka do Kudowy-Zdroju to jeden z największych i najpiękniej wkomponowanych w otoczenie wiaduktów Dolnego Śląska. Został zaprojektowany przez włoskich inżynierów i zbudowany w latach 1903-1905. Efektowny, wieloprzęsłowy wiadukt wykonany z kamienia ma 27 m wysokości i 120 m długości. Budowla ma bardzo dobre proporcje przęseł i łuków, jest przykładem klasycznej konstrukcji inżynierskiej. W grudniu 2013 roku po kilku latach przerwy wznowiono połączenia kolejowe z Kłodzka do Kudowy – Zdroju. Podróż do Lewina Kłodzkiego jest prawdziwą przyjemnością dla podróżnych, gdyż linia kolejowa biegnie malowniczą trasą, w tym około pół kilometra pod masywem Grodźca, w okolicy Kulina Kłodzkiego . . . . . . . at Lewin Kłodzki

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . The golden hour in the shade of an old tree. Palace of Marianne of Orange-Nassau, Kamieniec Zabkowicki (Poland), September 2019 . In 1838 Marianne of Orange-Nassau, Princess of the Netherlands, visited for the first time Kamieniec Zabkowicki, which was inherited after her mother. The same year she decided to build summer residence on its premises and she hired a famous German architect - Karl Friedrich Schinkel - designer of the Old Museum in Berlin, Charlottenhofes in Potsdam and many Silesian estates. The monumental palace was the work of his life. Schinkel was the creator of the project, while work on site was supervised by his student - Ferdynand Martius. Officially, the construction of the palace along with the 200-hectare park was completed in 1872. The palace arouses great admiration. It has over 100 rooms, halls and chambers. The usable area is nearly 20,000 sq m. It is not easy for guests and theoreticians to clearly define its style. It was considered that it refers to the late English Gothic, with the influence of Teutonic and Sicilian architecture. ------- [PL]: Złota godzina w cieniu starego drzewa. Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim (Polska), wrzesień 2019 . W 1838 roku Marianna Orańska, królewna niderlandzka, odwiedziła po raz pierwszy Kamieniec Zabkowicki, odziedziczony po matce. W tym samym roku postanowiła wybudować letnią rezydencję na swoim terenie i zatrudniła słynnego niemieckiego architekta - Karla Friedricha Schinkla - projektanta Starego Muzeum w Berlinie, Charlottenhofes w Poczdamie i wielu śląskich posiadłości. Monumentalny pałac w Kamieńcu był dziełem jego życia. Schinkel był twórcą projektu, natomiast prace na miejscu nadzorował jego uczeń - Ferdynand Martius. Oficjalnie budowa pałacu wraz z 200-hektarowym parkiem zakończyła się w 1872 roku. Pałac budzi ogromny podziw. Liczy ponad 100 pomieszczeń, sal i komnat. Powierzchnia użytkowa to blisko 20 tys. m kw. Gościom i teoretykom sztuki nie jest łatwo jednoznacznie określić jego styl. Uznano, że nawiązuje do późnego gotyku angielskiego, z wpływami architektury krzyżackiej i sycylijskiej. . . . . . . . at Pałac Marianny Orańskiej

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Digital exclusion. Wroclaw (Poland), July 2018 . I rarely take photos from the genre "let's teach while entertaining, let's entertain while teaching", but this time you can reach a little deeper to find a clear message. NEVER, EVER LET YOUR SMARTPHONE'S BATTERY DISCHARGE COMPLETELY TO ZERO! If you let this happen, just a few seconds later you'll understand that your life suddenly has become completely pointless, you'll notice that no one wants to talk to you and you'll be overwhelmed by endless void. Seriously, nowadays such a tragedy happens every day - sometimes even in front of our eyes 😉 ------- [PL]: Wykluczenie cyfrowe. Wrocław (Polska), lipiec 2018 . Rzadko robię zdjęcia z gatunku "Bawiąc uczyć, ucząc bawić", ale tym razem można sięgnąć głębiej aby odczytać jasne przesłanie. NIGDY, PRZENIGDY NIE MOŻESZ DOPUŚCIĆ DO SYTUACJI GDZIE BATERIA W TWOIM SMARTFINIE WYCZERPUJE SIĘ ZUPEŁNIE DO ZERA. Jeśli dopuścisz by tak się stało, zaledwie kilka sekund później zrozumiesz, że twoje życie nagle straciło jakikolwiek sens, zobaczysz że nikt nie chce z tobą rozmawiać i zostaniesz ogarnięty przez bezkresną pustkę. Poważnie, taka tragedia w dzisiejszych czasach wydarza się każdego dnia - niekiedy nawet na naszych oczach 😉 . . . . . . . at Wroclaw, Poland

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Tottaly gorgeous historical portal with unique wall carving. Wroclaw (Poland), September 2019 . Tenement Under the Griffins is the largest tenement house on the Wroclaw Market Square. It was built around 1300 and it's located on the west side of the square. This beautiful portal sculpted by Gerhard Hendrik was created between 1587-1589, when the tenement house was rebuilt in the mannerism style under the direction of architect Friedrich Gross. In 1756, as a result of facade renovation, the stucco decoration was renewed and painted again. In 1935, due to conservation, the mannerist appearance of the facade was restored. In autumn 2012, the tenement house was once again beautifully renovated, and the richly decorated facade regained its former splendor again. ------- [PL]: Przepiękny historyczny portal z unikalnymi zdobieniami ściennymi. Wrocław (Polska), wrzesień 2019 . Kamienica Pod Gryfami to największa kamienica na wrocławskim Rynku. Została wybudowana około roku 1300 i znajduje się po zachodniej stronie placu. Ten piękny portal dłuta Gerharda Hendrika powstał w latach 1587–1589, kiedy to kamienica została poddana przebudowie w stylu manieryzmu pod kierunkiem architekta Friedricha Grossa. W 1756 r. odnowiono sztukatorską dekorację fasady i na nowo ją pomalowano. W 1935 r. w wyniku konserwacji został przywrócony manierystyczny wygląd fasady. Jesienią 2012 roku kamienica po raz kolejny została pięknie odnowiona, a bogato zdobiona elewacja znowu odzyskała dawny blask. . . . . . . . at Rynek Wrocław

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile artistic concept: @lord.khriss illumination: @lord.khriss & @samsungmobile smoke: @lord.khriss & cigarettes swipe ⬅️ to watch short Behind the Scenes footage . Always towards the light. Foothills of the Giant Mountains, near Piechowice (Poland), October 2017 . The picture was taken during the 2nd Artistic Photography Plein-Air by Studio @Portretownia On the eve of the event, during a mountain trek in search of locations with the potential for an interesting background of outdoor portraits, we came across a rock formation that created a small niche. We noticed that moss and several mushrooms came to the conclusion that this cavity can be quite a nice place to live. I came to the conclusion that it might be a good idea to take a picture. And @lord.khriss came to the conclusion that it would be even better idea to illuminate the scene with a smartphone and soften the light with some smoke. Again, thanks very much for the artistic concept and for help, Krzysiek! 🙏😀✌ ------- [PL]: Zawsze w stronę światła. Pogórze Karkonoskie, okolice Piechowic (Polska), październik 2017 . Zdjęcie powstało w trakcie II Pleneru Fotograficznego Studio @Portretownia W przeddzień wydarzenia, w trakcie górskiej wędrówki w poszukiwaniu ciekawych miejscówek z potencjałem na tło portretów, natrafiliśmy na formację skalną, która utworzyła niewielką wnękę. Zauważyliśmy, że mech i kilka grzybów doszło do wniosku, że ta wnęka może być dla nich całkiem niezłym miejscem do życia. Ja doszedłem do wniosku, że być może dobrym pomysłem byłoby zrobić zdjęcie. A @lord.khriss doszedł do wniosku, że jeszcze lepszym pomysłem byłoby doświetlenie sceny smartfonem i zmiękczenie światła dymem. Krzysiek, jeszcze raz wielkie dzięki za koncepcję artystyczną i za pomoc! 🙏😀✌ . . . . . . . at Krkonoše

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Absolutely gorgeous historical facade with unique wall carving, bathed (locally) in the warm rays of the setting sun. Wroclaw (Poland), August 2019 . This exceptional tenement house is located at Gajowa Street - the longest, most beautiful, most historic & most representative street of the Huby Subdistrict, which is thereby its natural center. Between 1900 and 1910, a great construction boom took place at Gajowa Street - 58 buildings were erected, and 24 Art Nouveau tenement houses standing till today (several already beautifully revitalized) are its showcase. The tenement house was built in 1903. Construction works were carried out by master bricklayer Joseph Kuhler, while the owner of the building was a carpenter, master Franz Kohler. In 2005, the tenement house was beautifully renovated, and the richly decorated facade (angels, wreaths, women, garlands, etc.) regained its former splendor. ------- [PL]: Absolutnie wspaniała historyczna fasada z unikalnymi zdobieniami ściennymi, skąpanymi miejscowo w ciepłych promieniach zachodzącego słońca. Wrocław (Polska), sierpień 2019 . Ta fantastyczna kamienica stoi przy ulicy Gajowej - najdłuższej, najładniejszej, najbardziej zabytkowej i reprezentacyjnej ulicy Osiedla Huby, stanowiącej jego naturalne centrum. Między rokiem 1900, a 1910 przy ulicy Gajowej nastąpił prawdziwy boom budowlany - powstało aż 58 budynków, a 24 stojące do dziś secesyjne kamienice (kilka już pięknie zrewitalizowanych) są jej wizytówką. Kamienicę wzniesiono w 1903 roku. Prace budowlane prowadził mistrz murarski Joseph Kuhler, właścicielem obiektu był zaś cieśla, mistrz Franz Kohler. W 2005 roku kamienica została pięknie odnowiona, a bogato zdobiona elewacja (anioły, wieńce, kobiety, girlandy itd.) odzyskała dawny blask. . . . . . . . at Wroclaw [Wroclove]

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Architecture & people :: modern facades. Wroclaw (Poland), September 2019 . The modern facade in the background belongs to a DB Hotel Wroclaw, a brand-new condo-hotel designed by Jerzy Grochowski and located at Strzegomska Street. The investor of the building & also its general contractor is Domex-Bud Group. Construction of the facility started in October 2016 and it was completed in the third quarter of 2019. The seven-story building houses 128 hotel rooms, 13 hotel apartments, a congress center, restaurants, a fitness club, and an underground garage. ------- [PL]: Architektura i ludzie :: nowoczesne fasady. Wrocław (Polska), wrzesień 2019 . Nowoczesna fasada w tle to DB Hotel Wrocław, nowy hotel condo zaprojektowany przez Jerzego Grochowskiego, zlokalizowany przy ulicy Strzegomskiej. Inwestorem, jak również generalnym wykonawcą budynku jest Grupa Domex-Bud. Budowa obiektu rozpoczęła się w październiku 2016 r. i została zakończona w trzecim kwartale 2019 r. Siedmiopiętrowy budynek mieści 128 pokoje hotelowe, 13 apartamentów hotelowych, centrum kongresowe, restauracje, fitness klub oraz podziemny garaż. . . . . . . . at Wroclaw [Wroclove]

0

📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . "All mushrooms are edible, but some only once” -Croatian proverb The Ślęża Mt. Nature Reserve in the Ślęża Landscape Park (Poland), September 2019 . The Ślęża Mountain - the highest elevation of the Silesian Lowlands is sometimes referred to as the “Silesian Mount Olympus”. Its beauty and mysteriousness attract considerable numbers of tourists. The massif  reaches a height of 717,5 m above sea level, and in pagan times it was certainly worshipped, which can be proved by various artefacts discovered there and examined by archaeologists. The Ślęża Mountain is made of igneous and metamorphic rocks; the most typical rocks are granite and gabbro. The lonely mountain, surrounded by plains, is often erroneously taken for an extinct volcano. The Ślęża massif has been a landscape park since 1988, with an area of 161 ha and three nature reserves: Łąka Sulistrowicka (the Sulistrowicka Meadow), the Radunia Mountain and the Ślęża Mountain. The most valuable element of the park is its natural and varied landscape which comprises the lay of the land, the geological structure, the unique flora and the rich fauna. ------- [PL]: „Wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz” -przysłowie chorwackie Rezerwat przyrody Góra Ślęża, Ślężański Park Krajobrazowy (Polska), wrzesień 2019 . Góra Ślęża - najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego jest czasem nazywana „Śląską Górą Olimp”. Jej piękno i tajemniczość przyciągają znaczną liczbę turystów. Masyw osiąga wysokość 717,5 mnpm, a w czasach pogańskich był czczony, o czym świadczą znalezione tam i zbadane przez archeologów rzeźby i posągi. Góra Ślęża zbudowana jest ze skał magmowych i metamorficznych, a najbardziej typowymi skałami są granit i gabro. Samotna góra, otoczona równinami, jest często mylnie brana za wygasły wulkan. Ślężański Park Krajobrazowy został utworzony w 1988 roku, obecnie ma powierzchnię 161 ha i składa się z 3 rezerwatów przyrody: Łąka Sulistrowicka, Góra Radunia i Góra Ślęża. Najcenniejszym elementem parku jest jego naturalny i zróżnicowany krajobraz, na który składa się ukształtowanie terenu, struktura geologiczna, flora i fauna at Ślęża Landscape Park

0

📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Game of light & shadows. Church Square, Kamieniec Zabkowicki (Poland), September 2019 . The former Cistercian abbey in Kamieniec Ząbkowicki is located next to the church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Today, the former monastery buildings house a branch of the State Archives in Wroclaw. In addition, there is the Chamber of Remembrance - a small museum presenting exhibits illustrating the history of Kamieniec Zabkowicki and its surroundings, as well as liturgical vestments (chasubles, stole, manipulators, dormitories, chalice veils), candlesticks, chalices, bells, church banners, fragments of altars with images of Evangelists, documents regarding the Augustinian and Cistercian orders and many others. An interesting fact is the chasuble given by the Prussian king as a thank you for saving his life by the Cistercian of Kamieniec. Another interesting fact is that during World War II, an abbey was built in the abbey of works of art. At the monastery you can admire the lapidary of sacred art. The abbey itself is noteworthy, its origins date back to the 13th century and thrived for several centuries. ------- [PL]: Gra światła i cieni. Plac Kościelny, Kamieniec Ząbkowicki (Polska), wrzesień 2019 . Dawne opactwo cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim znajduje się przy kościele Wniebowziącia NMP. Dziś w dawnych zabudowaniach klasztornych mieści się oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Ponadto jest tutaj Izba Pamięci - niewielkie muzeum prezentujące eksponaty ilustrujące historię Kamieńca Ząbkowickiego i jego okolic, a ponadto szaty liturgiczne (ornaty, stuły, manipularze, bursy, welony kielichowe), świeczniki, kielichy, dzwonki, chorągwie kościelne, fragmenty ołtarzy z wizerunkami ewnagelistów, dokumenty dotyczące zakonu augustianów i cystersów oraz wiele innych. Ciekawostką jest tu ornat podarowany przez króla pruskiego jako podzięka za uratowanie mu życia przez kamienieckich cystersów. Kolejną ciekawostką jest fakt, że podczas II wojny światowej w opactwie powstała składnica dzieł sztuki. Przy klasztorze podziwiać można lapidarium sztuki sakralnej. at Kamieniec Zabkowicki

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Totally amazing hitorical spiral staircase 😍 Wroclaw (Poland), July 2019 . In Wroclaw, in many historic tenement houses, we can find amazingly beautiful antique staircases with spiral stairs. They have different shapes, different constructions, different colors, but one thing connects them all - these are undoubtedly places with a soul and an absolutely unique atmosphere. Many of them have not been renovated for a long time and now they are quite neglected. But fortunately with each year more and more of them are renewed and look like new again while retaining all the historical elements from hundreds of years ago. ------- [PL]: Totalnie fantastyczne zabytkowe spiralne schody. Wrocław (Polska), lipiec 2019 . W wielu zabytkowych wrocławskich kamienicach możemy znaleźć niezwykle piękne zabytkowe klatki schodowe ze spiralnymi schodami. Mają różne kształty, różne konstrukcje, różne kolory, ale jedno łączy je wszystkie - są to niewątpliwie miejsca z duszą i absolutnie wyjątkową atmosferą. Wiele z nich nie było remontowanych przez wiele lat, przez co teraz są dość mocno zaniedbane, ale na szczęście z każdym rokiem coraz więcej z nich jest odnawianych i znów wyglądają jak nowe, zachowując przy tym wszystkie historyczne elementy sprzed setek lat. . . . . . . . . at Wroclaw [Wroclove]

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Summer 2019 or maybe Summer 1919? 🤔 Wroclaw (Poland), August 2019 . [ENG]: It was a warm, sunny Monday in Wroclaw. Until it ceased to be so sunny. Suddenly the sky opened and a heavy downpour fell on the center of Wrocław. The crowded streets were literally empty after a few moments. Wet people quickly took shelter in nearby shopping malls, arcades and gates. Half an hour later, when the rain eased a bit, on the completely empty Świdnicka Street appeared a horse-drawn carriage pulled by a completely wet horse. Combined with historic facades of old tenement houses in the background, the picture looks like a postcard from 100 years ago, doesn't it? Once again, I was lucky to be in the right place at the right time and have some energy in the smartphone's battery. ------- [PL]: Lato 2019 czy może lato 1919? Wrocław (Polska), sierpień 2019 . To był ciepły, słoneczny poniedziałek we Wrocławiu. Do momentu gdy przestał być tak słoneczny. Nagle niebo otworzyło się i na centrum Wrocławia spadła prawdziwa ulewa. Tłoczne ulice po dosłownie kilku chwilach były zupełnie puste. Zmoknięci ludzie szybko schronili się pod dachem w pobliskich centrach handlowych, arkadach, czy bramach. Pół godziny później, gdy deszcz nieco osłabł, na kompletnie pustej ulicy Świdnickiej pojawiła się dorożka ciągnięta przez totalnie przemoczonego konia. W połączeniu z historycznymi fasadami starych kamienic w tle, zdjęcie wygląda jak pocztówka sprzed 100 lat, nieprawdaż? Po raz kolejny miałem szczęście być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i mieć trochę energii w baterii smartfona. . . . . . . . at Wroclaw, Poland

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . Absolutely amazing spiral staircase. Wroclaw (Poland), July 2019 . [ENG]: In Wroclaw, in many historical tenement houses, we can find amazingly beautiful antique staircases with spiral stairs. They have different shapes, different constructions, different colors, but one thing connects them all - these are undoubtedly places with a soul and an absolutely unique atmosphere. Many of them have not been renovated for a long time and now they are quite neglected. But fortunately with each year more and more of them are renewed and look like new again while retaining all the historical elements from hundreds of years ago. ------- [PL]: Absolutnie fantastyczne spiralne schody. Wrocław (Polska), lipiec 2019 . W wielu wrocławskich przedwojennych kamienicach możemy znaleźć niezwykle piękne zabytkowe klatki schodowe ze spiralnymi schodami. Mają różne kształty, różne konstrukcje, różne kolory, ale jedno łączy je wszystkie - są to niewątpliwie miejsca z duszą i absolutnie wyjątkową atmosferą. Wiele z nich nie było remontowanych przez wiele lat, przez co teraz są dość mocno zaniedbane, ale na szczęście z każdym rokiem coraz więcej z nich jest odnawianych i znów wyglądają jak nowe, zachowując przy tym wszystkie historyczne elementy sprzed setek lat. . . . . . . . . at Rynek Wrocław

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . 21 - a door with a story to tell. Wroclaw (Poland), May 2019 . A heavily damaged portal, many bullet holes and traces of shrapnel fragments in walls. Once beautiful, today a terribly damaged tenement house at St. George 21. Throughout most of World War II Breslau was not close to the fighting. The city became haven for refugees, swelling in population to nearly one million. In February 1945 the Soviet Red Army approached the city. Gauleiter Karl Hanke declared the city a Festung (fortress), i.e. a stronghold to be held at all costs. By the end of the Siege of Breslau, 50% of the old town, 90% of the western and southern and 10–30% of the northern and northeastern quarters of the city had been destroyed. 40,000 inhabitants, including forced labourers, lay dead in the ruins of homes and factories. After a siege of nearly three months, "Fortress Breslau" surrendered on 7 May 1945. . . . . . . . . at Krzyki, Wroclaw, Poland

0

. 📱 photo by: @lukasz_szubartowicz | @szubartowicz_mobile . The fly resting on a petal of a blooming clematis. Wroclaw (Poland), July 2019 . . . . . . . . at Wroclaw [Wroclove]

0
Next »